ഒരുതരം ഭാഷാവിനോദം. കുട്ടികളെ വരിവരിയായി ഇരുത്തിയശേഷം ഭക്ഷിക്കാന്‍ യോഗ്യമായവയുടെയും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തവയുടെയും പേരുകള്‍ ഇടകലര്‍ത്തി പറയും. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായവയുടെ പേരു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ മാത്രം കുട്ടികള്‍ 'അം'എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. ചോറ്-അം അപ്പം-അം ചേറ്- പഴം-അം എന്നിങ്ങനെയാണ് കളി.
Continue Reading