തെറിശ്ലോകങ്ങള്‍ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ട്. 'അമ്മായിയമ്മേനെ കല്ലിന്‍മേല്‍ വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു കല്ലോണ്ട് നാരായണാ....' എന്ന് ഒരു നാടോടി ഗാനത്തില്‍ ഇതിന്റെ പ്രയോഗമുണ്ട്.
Continue Reading