ശക്തിഭദ്രന്‍ ജനനം: പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ കൃതികള്‍ ആശ്ചര്യചൂഡാമണി(ഏഴ് അങ്കങ്ങള്‍) ഉന്മാദവാസവദത്ത
Continue Reading