ബന്ധുക്കള്‍ മരിച്ചാല്‍ ആചരിക്കേണ്ട അശുദ്ധി. സ്വന്തംവീട്ടിലല്ലാതെ, അകന്ന ബന്ധുത്വമുള്ളവര്‍ മരിച്ചാലും നേരിയ തോതിലുള്ള ആശൗചം പാലിക്കണം.  
Continue Reading