മംഗളകരമായ ചടങ്ങുകള്‍ക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ക്കും സജ്ജീകരിക്കേണ്ട എട്ട് വസ്തുക്കള്‍. അഷ്ടമാംഗല്യം പലവിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്നു രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങള്‍: 1. താംബൂലം, അക്ഷതം, അടയ്ക്ക, ചെപ്പ് (ദാരുഭാജനം), വസ്ത്രം, കണ്ണാടി, ഗ്രന്ഥം, ദീപം. 2. ചെപ്പ്, കണ്ണാടി, സ്വര്‍ണ്ണം, പുഷ്പം, അക്ഷതം, ഫലം, താംബൂലം, ഗ്രന്ഥം.…
Continue Reading