ചെറിയ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ഒരു വിനോദം. പുന്നക്കായയോ മൊച്ചിക്കായോ ആണ് കരു. അതിനെ 'ഗുള്ളി' എന്നു കളിക്കാന്‍ പറയും. കളിയിലേര്‍പ്പെടുന്നവര്‍ വട്ടത്തിലിരിക്കും. കരു ഉയരത്തിലെറിഞ്ഞ് ഏറ്റുപിടിക്കണം. അതിനിടയില്‍ 'ഒരു ശുള്ളി' എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കൈവിരല്‍ നിലത്ത് വരയ്ക്കണം. അത് ഒരു ശുള്ളി,…
Continue Reading