കണക്കിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എൻ സുധാകരൻ ഗണിതത്തിൻെറ അനന്തസാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സമസ്യകളിലൂടെയും പ്രഹേളികകളിലൂടെയും കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുന്ന കൃതി. ഗണിതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ആനന്ദകരമായ വായനാനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം
Continue Reading