കുളം തോട് കായൽ കണക്കൂർ ആർ സുരേഷ്‌കുമാർ കെ.പി മുരളീധരൻ തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ വ്യെക്തതയോടെ നോക്കി കാണുന്ന ആദിൽ എന്ന ബാലന്റെ ആകുലതകുളുടെ കഥ യാണ് ഇത്
Continue Reading