പരേതരുടെ ശേഷക്കാരെ ചെന്നുകാണുകയോ, ദു:ഖത്തില്‍ പങ്കുകൊള്ളുകയോ ചെയ്യുന്ന സാമൂഹികമര്യാദ. കണേ്ണാക്കിന്റെ സമ്പ്രദായത്തിന് സമുദായഭേദമനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. പ്രായമേറിയ സ്ത്രീകള്‍ ശവത്തിനടുത്ത് ചെന്നിരുന്ന് പദം ചൊല്ലി കരയുകയാണ് പറയരുടെയും മറ്റുചില ആദിവാസികളുടെയുമിടയിലുള്ള രീതി. ബന്ധുമിത്രാദികള്‍ പരേതന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അവില്‍, ശര്‍ക്കര, മലര്‍ തുടങ്ങിയ…
Continue Reading