1) ഗോലികളി, കോട്ടിക്കളി എന്നീ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന വിനോദങ്ങള്‍ക്കു തുല്യമായതാണ് വട്ടുകളി. നീട്ടിക്കളിക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരുവാണ് 'വട്ട്'. ഉരുണ്ട വസ്തു എന്ന അതിന് അര്‍ത്ഥമുണ്ട്. കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ആ അര്‍ത്ഥത്തിലാണ് ഗോലിക്കളിക്ക് 'വട്ടുകളി' എന്ന് പേര്‍ പറയുന്നത്. 2)…
Continue Reading