മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജി ബക്കര്‍ മേത്തല ഗോപു പട്ടിത്തറ മുസിരിസ് ജീവചരിത്രപരമ്പരയില്‍പ്പെട്ട പുസ്തകം. ടാഗോറിന്റെ ദര്‍ശനം വെളിച്ചവും വഴിയുമായിരുന്ന എഴുത്തുകാരന്‍.  
Continue Reading