കന്നുകാലികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വനദേവത. ഈ ദേവതയുടെ കോപംകൊണ്ട് കൃഷിക്കും കന്നുകാലികള്‍ക്കും നാശമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രാക്തവിശ്വാസം. പാലക്കാടുജില്ലയിലാണ് ഈ ദേവതയെ കൂടുതലായും ആരാധിച്ചു പോരുന്നത്. ആട്, കോഴി, മുതലായവയെ അറുത്ത് ബലിയര്‍പ്പിക്കുകയാണ് മുണ്ടിയനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള കര്‍മം. കൂടാതെ 'മുണ്ടിയന്‍ പാട്ടും' നടത്തും. മുണ്ടിയന്റെ…
Continue Reading