നാഗപ്രീതിക്കായുള്ള ഒരു വഴിപാട്. ചില നാഗക്കാവുകളില്‍ കോഴിമുട്ട സമര്‍പ്പിക്കാറുണ്ട്. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പെരളശെ്ശരി സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നാഗസങ്കല്‍പത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. അവിടെ ഭക്തജനങ്ങള്‍ കോഴിമുട്ട കാണിക്കയായി സമര്‍പ്പിക്കാറുണ്ട്.
Continue Reading