സുലഭമായി ലഭിച്ചിരുന്ന മത്‌സ്യങ്ങള്‍ (ഇതില്‍ ഒട്ടുമുക്കാലും ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല) 1.    പരവ 2.    താട 3.     വെള്ളാക്കണ്ണി 4.     കറുമണങ്ങ് 5.     കോവ 6.     ആങ്കോവ 7.     കുറ്റാല്‍ 8.     കായലുകറയല്‍ 9.     മണങ്ങ് 10.     വട്ടമത്തി 11.     നുറുങ്ങുതാട 12.    …
Continue Reading