ഒരുതരം ഭാഷാവിനോദം. പതിനാറോ ഇരുപത്തഞ്ചോ, അറുപത്തിനാലോ, നാല്പത്തൊമ്പതോ കള്ളികളുള്ള സമചതുരത്തില്‍ ചില അക്ഷരങ്ങള്‍ അവിടവിടെ കുറിച്ചിരിക്കും. ശേഷം അക്ഷരങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. വലത്തോട്ടും കീഴ്‌പോട്ടും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. ആലോചനാശക്തിയും പദസമ്പത്തും വിജ്ഞാനവും വര്‍ധിക്കുവാന്‍ സഹായകം.
Continue Reading