സ്ഫടികം അകം  ഉള്‍വശം, അന്തര്‍ഭാഗം, ഉള്ള് അകത്തമ്മ   അന്തര്‍ജനം, അകത്തവള്‍, ആത്തോള്‍  അകത്തി  അഗസ്തി, നീലാംഗു, മുനിതരു, വംഗസേനംഅഗസ്തി, നീലാംഗു, മുനിതരു, വംഗസേനം  അകമ്പടി  പരിജനം, പരിവാരം, പരിഗ്രഹം, പരിബര്‍ഹം  അകര്‍മ്മം  അലസത, അകൃത്യം, പാപം  അകലം   ദൂരം,…
Continue Reading