പഴുത്ത അടയ്ക്കകൊണ്ടുള്ള ഒരു അലങ്കരണം. ഉത്തരകേരളത്തിലെ ചില കോട്ടങ്ങളിലും കാവുകളിലും ഉത്സവത്തിന് പഴുക്കകള്‍കൊണ്ട് തൂണുകള്‍ അലങ്കരിക്കാറുണ്ട്. തൂണുകള്‍ക്ക് വാഴപ്പോളകള്‍ വെച്ചുകെട്ടിയശേഷം, വാഴനാരുകളില്‍ കോര്‍ത്ത പഴുക്കകള്‍ തൂണുകളില്‍ ചുറ്റി അലങ്കരിക്കും. രാമന്തളിയിലെ താവുരിയാട്ടു കോട്ടത്തും, ചെറുകുന്നിലെ ഉദയന്‍ മാടത്തും, മാതമങ്ങലത്തെ കുശവര്‍കോട്ടത്തും, കണ്ടങ്കാളിയിലെ…
Continue Reading