ഗര്‍ഭിണികളെ ബാധിച്ച് ഗര്‍ഭഛിദ്രമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദുര്‍ദേവത. കളമ്പാട്ട് കെന്ത്രോന്‍പാട്ട്, തെയ്യാട്ട്, മലയന്‍കെട്ട് തുടങ്ങിയ ബലികര്‍മ്മങ്ങള്‍ മുഖേന ഈ ദേവതയെ അകറ്റാം, മലയന്‍കെട്ട്, തെയ്യാട്ട് എന്നിവയ്ക്കു ഈ ദേവതയുടെ കോലം കെട്ടിയാടുന്ന പതിവുണ്ട്. പാലോചന്ദ്രന്‍ എന്ന ദേവതയ്ക്ക് ഉച്ചമലക്കോട്ടയിലെ കന്യാവില്‍ ഉണ്ടായ മൂന്നു…
Continue Reading