മുറിയാത്ത ഉണക്കലരിയും നെല്ലും ചേര്‍ത്ത് നനച്ചത്. പൂജാദികര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
Continue Reading