Tag archives for punyaham

പുണ്യാഹം

ശുദ്ധീകരണമന്ത്രം, ആ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശുദ്ധീകരണ കര്‍മം, ചന്ദനം, അക്ഷതം, ഫലം, സ്വര്‍ണം എന്നിവ ശുദ്ധജലത്തിലിട്ട് മന്ത്രം ജപിക്കും. ദര്‍ഭപ്പുല്ലുകൊണ്ടാണ് പുണ്യാഹം തളിക്കുക.
Continue Reading

ആശൗചം

സ്ത്രീകള്‍ക്കാണ് പണ്ട് കൂടുതലും ആശൗചം എന്ന ശുദ്ധികര്‍മം കൂടുതലും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ജനനമരണാദികള്‍ കൊണ്ട് പൊതുവേയും തീണ്ടാരി, പ്രസവം എന്നിവകൊണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ആശൗചമുണ്ട്. പുലയ്ക്ക് വാലായ്മയെക്കാള്‍ അശുദ്ധിയുണ്ട്. ആശൗചകാലത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലോ കാവിലോ പോകരുത്. ആശൗചം നീങ്ങാന്‍ മാറ്റടുത്തുകുളി (മണ്ണാത്തിമാറ്റ്) യും പുണ്യാഹവും വേണമായിരുന്നു.
Continue Reading