ഗുരു ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ രാജന്‍ കോട്ടപ്പുറം സതീഷ് കെ, രാജീവ് എന്‍ ടി ഭാരതീയ നൃത്തവേദിയില്‍ കേരളത്തനിമയുടെ ചുവടുകള്‍ പതിപ്പിച്ച നര്‍ത്തകന്‍.
Continue Reading