സ്കൂള്‍ക്കഥകള്‍ – പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് രചന എം കൃഷ്ണദാസ് ചിത്രീകരണം പി എസ് ബാനര്‍ജി   സ്കൂള്‍ക്കഥകള്‍ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ്. പുതിയ കഥകളും ചിത്രങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. നൂറു കണക്കിനു കഥകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് ഓരോ സ്കൂളുകളും. സ്കൂളിലെ അനുഭവങ്ങളില്‍നിന്നും നെയ്തെടുത്ത…
Continue Reading