സ്കൂള്‍ക്കഥകള്‍ എം കൃഷ്ണദാസ് പി എസ് ബാനര്‍ജി വിദ്യാലയത്തിന്റെ മണമുള്ള കഥകള്‍. സ്‌കൂളിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളും കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന കഥകളുടെ സമാഹാരം.
Continue Reading