ചീറമ്പക്കാവുകളിലെ കോമരം. 'സ്വായത്താന്‍' എന്നതില്‍ നിന്നായിരിക്കണം 'ആയത്താന്‍' എന്നപദം വന്നത്.
Continue Reading