കോപ്പാള സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ കെട്ടിവരുന്ന ഒരു തെയ്യം. പീലിക്കോട് ആലായിമട്ട ദേവസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചഗുളികനുണ്ട്. ഈ കോലം ഊരുചുറ്റുന്ന പതിവുണ്ട്.
Continue Reading