കേരളത്തിലെ വാദ്യസമുച്ചയത്തില്‍ പതിനെട്ടു വാദ്യങ്ങള്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. പതിനെട്ടുവാദ്യവും ചെണ്ടക്കു താഴെ എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് പതിനെട്ടു വാദ്യസങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് തെളിവാണ്. ചെണ്ട, തിമില, ഇടയ്ക്ക, വീക്കന്‍, മരം, തൊപ്പിമദ്ദളം, ശംഖ്, ചേങ്ങില, ഇലത്താളം, കൊമ്പ്, കുഴിത്താളം, ഇടുമുടി, വീരാണം, നന്തുണി, കരടിക, പടഹം,…
Continue Reading