ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാനചടങ്ങ്. പുരോഹിതന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച് ആശീര്‍വദിക്കുന്ന കര്‍മമാണിത്. കൂദാശകള്‍ക്കെല്ലാം വെഞ്ചരിക്കല്‍ വേണം. ഭവനം പുതുതായി കൂടിക്കുമ്പോഴും പുതുതായി സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോഴും വെഞ്ചരിപ്പ് നടത്തും.
Continue Reading