ആനയും തയ്യല്‍ക്കാരനും

ദേവപ്രകാശ്

വായിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നവര്‍ക്കായി ആനയും തയ്യല്‍ക്കാരനും എന്ന കഥ ചിത്രപുസ്തകരൂപത്തില്‍.