ഫേബിയന്‍ ബുക്‌സ്
ഗുല്‍മോഹര്‍
പാര്‍ക്ക് ജംഗ്ഷന്‍
മാവേലിക്കര–1

email:fabian.books@gmail.com