ഗാന്ധിജിയെ അറിഞ്ഞ കുട്ടി

കവിതാ വിശ്വനാഥ്
ബാബുരാജന്‍

ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ കുട്ടികൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
രക്തസാക്ഷ്യം 2018 സീരീസിലെ പുസ്തകം.