(നോവല്‍)
ഒ.വി.വിജയന്‍

ഒ.വി. വിജയന്‍ എഴുതിയ നോവലാണ് മധുരം ഗായതി (1990) ഈ കാല്‍പ്പനിക നോവലിലെ നായകന്‍ പറക്കുന്ന ഒരു ആല്‍മരവും നായിക സുകന്യ എന്ന വന കന്യകയുമാണ്.