നാലാങ്കല്‍ കൃഷ്ണപിള്ള രചിച്ച ഡിസംബറിലെ മഞ്ഞുതുള്ളികള്‍ എന്ന കൃതിക്കാണ് 1980ല്‍ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.