ഫെബ്രുവരി 2012
സെഡ് ലൈബ്രറി
    മറ്റു പുരാണങ്ങളില്‍ അനേകം അതികായന്മാരായ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ബലവാന്മാരില്‍ പ്രഥമസ്ഥാനം രാമായണത്തിലെ ബാലിക്കുതന്നെയാണ്. രാമായണകഥകള്‍ക്ക് പലതിനും ശക്തനോടൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് കമ്പരാമായണത്തില്‍. ബാലിയുടെ ഉല്‍പത്തി മുതല്‍ മരണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ കമ്പരാമായണത്തിലെ ശേ്‌ളാകങ്ങള്‍ സഹിതം ആസ്വാദകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ശ്രീധരന്‍നായര്‍. വാല്മീകി രാമായണത്തില്‍ നിന്ന് കമ്പരാമായണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ ബാലിക്ക് അധികശക്തിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ പാരായണസുഖമേകുന്ന ഗ്രന്ഥം.
വില–40/