പി. നാരായണക്കുറുപ്പ് രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് കവിയും കവിതയും കുറേക്കൂടി. 1986ല്‍ നിരൂപണപഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.