എസ്. കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് 1976ല്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവലാണ് കുരുമുളക്.
മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ സങ്കീര്‍ണതകളും ജീവിതവൈവിദ്ധ്യങ്ങളും ചിത്രീകരിക്കുകയും ഒരു നാടിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിന്റെയും ചരിത്രം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന നോവലാണിത്.