സാറാ തോമസ് എഴുതിയ നോവലാണ് നാര്‍മടിപ്പുടവ. 1979ലെ നോവല്‍ വിഭാഗത്തിലുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതിക്ക് ലഭിച്ചു.