കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള 2004ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം നേടിയ കൃതിയാണ് നെല്ലിക്കല്‍ മുരളീധരന്റെ കവിതകള്‍.