ജൂണ്‍ 2012
സെഡ് ലൈബ്രറി
    പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കവിതകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തില്‍. ഭാവത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യവും പ്രമേയത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുമുള്ള കവിതകള്‍. താളപ്രധാനവും ആലാപന സൗകുമാര്യവുമുള്ള രചനകള്‍.
വില–45/