1990ല്‍ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് പുലാക്കാട്ട് രവീന്ദ്രന്റെ കവിതകള്‍ എന്ന കൃതിക്കാണ്.