സര്‍വ്വേശ്വരാ പരിശുദ്ധനാം ദൈവമേ
സര്‍വ്വശക്താ ജഗല്‍പൂജിതനേ
ക്രിസ്തുനാഥന്‍ വഴി എങ്ങുമെന്നേരവും
ഭക്തിയോടങ്ങേയ്ക്കു നന്ദിചൊല്ലാം
ആയതു യുക്തവും രക്ഷയേകുന്നതും
ന്യായവും തന്നെ ജഗല്‍പിതാവേ
ഗാഗുല്‍ത്താമാമല വേദിയില്‍ മാനുഷ
പാപങ്ങളേന്തി മരിച്ചതാം നിന്‍
പൊന്നോമല്‍ സൂനുവില്‍ ശ്രീയെഴുമുത്ഥാനം
വിശ്വസിപ്പൂ ഞങ്ങള്‍ ഭക്തിപൂര്‍വ്വം
അന്തിമനാളിലായ് സര്‍വ്വ ജനത്തിനും
നീതിപൂര്‍വ്വം വിധി നല്‍കുമെന്ന്
വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാം പ്രാഭവമേറും തന്‍
പ്രത്യാഗമം ഞങ്ങള്‍ കാത്തിരിപ്പൂ
ആകയാലാമോദവായപോടെ വാഴുമാ
സ്വര്‍ഗീയ ഗായകര്‍ മാലാഖമാര്‍
ദിവ്യ പ്രതാപവാനങ്ങേയ്ക്കു നിത്യവും
മംഗളംപാടി നമിച്ചിടുന്നു
ആ ദിവ്യഗാനത്തോടൊന്നിച്ചു ഞങ്ങളും
ആലപിച്ചീടുന്നു താഴ്മയോടെ