അപമൃത്യുവായ ബ്രാഹ്മണന്റെ ആത്മാവ്. കേരളത്തില്‍ പലേടത്തും ബ്രഹ്മരക്ഷസ്‌സുകളുടെ പ്രതിഷ്ഠ കാണാം. വെളുത്തവാവിന് പാല്‍പ്പായസനിവേദ്യം മുഖ്യമാണ്. സ്ത്രീരക്ഷസ്‌സാണെങ്കില്‍ ബ്രഹ്മരാക്ഷസി എന്നാണ് പറയുക. മന്ത്രവാദികള്‍ ബ്രഹ്മരക്ഷസ്‌സുകളെ ഒരു ‘ഗൃഹ’മായി കണക്കാക്കാറുണ്ട്. പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടാത്ത രക്ഷസ്‌സുകള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ബാധിക്കും. കറുത്തപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി, പഞ്ചമി ദിനങ്ങളില്‍ രക്ഷോബാധ ഉണ്ടായാല്‍ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് മനസ്‌സിലാക്കാം. ഹാസ്യം, നര്‍ത്തനം, തരംനോക്കി പ്രഹരിക്കല്‍, വേഗത്തില്‍ സഞ്ചാരം, ഭോശബ്ദം ഇവ രക്ഷോബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍.