ആശ്വിനമാസത്തിലെ (കന്നി–തുലാം) വെളുത്തദശമി ദിവസമാണ് ദസ്ര ആഘോഷിക്കുന്നത്. ശ്രീരാമന്‍ ലങ്കയില്‍ച്ചെന്ന് രാവണവധം നടത്തി വിജയമുണ്ടായ ദിനമാണതെന്നും, ആയുധപൂജയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. കേരളത്തില്‍ ദസ്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. നവരാത്രി ആഘോഷത്തില്‍ അത് അടങ്ങുന്നു.