മന്ത്രോച്ചാരണം, ദൈവനാമോച്ചാരണം തുടങ്ങിയവ. ജപത്തിന് മൂന്നുവിധികള്‍ കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വാചികജപയജ്ഞം, ഉപാംശുയജ്ഞം, മാനസികജപയജ്ഞം എന്നിങ്ങനെ. ഉറക്കെ ഉച്ചരിക്കുന്നതാണ് വാചികം. ശബ്ദിക്കാതെ ചുണ്ടനക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഉപാംശു. മനസ്‌സിലുള്ള ധ്യാനമാണ് മാനസിക ജപം.