കണ്ണേറോ, നാവേറോ തട്ടാതിരിപ്പാന്‍ തൂക്കിയിടുന്ന പൊയ്മുഖങ്ങളും രൂപങ്ങളും കോലങ്ങളും മറ്റും. കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിലും പുതിയ ഭവനം പണിയുന്നിടത്തും മറ്റും നോക്കുകുത്തി വയ്ക്കും.