ഹിഗ്വിറ്റ

കഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റുമായ എന്‍.എസ്. മാധവന്‍ എഴുതിയ ഒരു മലയാളം ചെറുകഥയാണ് ഹിഗ്വിറ്റ.

പുരസ്‌കാരം

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം
മുട്ടത്തുവര്‍ക്കി പുരസ്‌കാരം