മല്ലനും മാതേവനും

കെ ടി രാധാകൃഷ്ണന്‍
സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

വായിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നവര്‍ക്കായി മല്ലനും മാതേവനും എന്ന കഥ ചിത്രപുസ്തകരൂപത്തില്‍.