ആമയും കുരങ്ങനും വാഴനട്ട കഥ

സുജ സൂസന്‍ ജോര്‍ജ്
സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

വായിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നവര്‍ക്കായി ആമയും കുരങ്ങനും വാഴനട്ട കഥ ചിത്രപുസ്തകരൂപത്തില്‍.