അഹിംസയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്

കലൂര്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
സുധീര്‍ പി വൈ

നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവചരിത്രം