• അനാഛാദനം                                 അനാച്ഛാദനം
 • അനാഢംബരം                                അനാഡംബരം
 • അനായസേന                                   അനായാസേന
 • അനാവിശ്യം                                    അനാവശ്യം
 • അനിഷ്ഠം                                         അനിഷ്ടം
 • അനുകാലികം                                  ആനുകാലികം
 • അനുഗൃഹം                                      അനുഗ്രഹം
 • അനുഗ്രഹീതന്‍                                 അനുഗൃഹീതന്‍
 • അനുഛേദം                                        അനുച്ഛേദം
 • അനുഭവസ്തന്‍                                അനുഭവസ്ഥന്‍
 • അനുരുക്ത                                         അനുരക്ത
 • അനുഷ്ടാനം                                         അനുഷ്ഠാനം
 • അനുഷ്ഠുപ്പ്                                      അനുഷ്ടുപ്പ്
 • അനുസ്സരണം                                       അനുസരണം
 • അനേകര്‍                                              അനേകം പേര്‍
 • അന്തകരണം, അന്തക്കരണം,
 • അന്ത:ക്കരണം                                    അന്ത:കരണം
 • അന്തച്ഛിദ്രം, അന്തഛിദ്രം               അന്തശ്ചിദ്രം
 • അന്തപുരം, അന്തപ്പുരം                 അന്ത:പുരം
 • അന്തര്‍രാഷ്ട്രം അന്താരാഷ്ട്രം,        അന്താരാഷ്ട്രീയം
 • അന്തര്‍സാരം                                      അന്തസ്സാരം
 • അന്തസ്ഥാപം                                      അന്തസ്താപം
 • അന്തികൃസ്തു                                    അന്തിക്രിസ്തു
 • അന്നേദിവസം                                    അന്ന്, അദ്ദിവസം
 • അന്യായതടങ്കല്‍                                അന്യായത്തടങ്കല്‍
 • അപകൃഷ്ഠന്‍                                    അപകൃഷ്ടന്‍
 • അപഭ്രഷ്ഠ                                            അപഭ്രഷ്ട
 • അപാകത                                             അപാകം
 • അപരാധന്‍                                          അപരാധി
 • അപുഷ്ഠി                                             അപുഷ്ടി
 • അപേക്ഷാത്തീയതി                          അപേക്ഷത്തീയതി
 • അപ്രഗത്ഭന്‍                                         അപ്രഗല്ഭന്‍
 • അബ്ദി                                                       അബ്ധി
 • അബ്ധം                                                      അബ്ദം
 • അഭിനിവിഷ്ഠ                                      അഭിനിവിഷ്ട
 • അഭിവാഞ്ച                                            അഭിവാഞ്ഛ
 • അഭിവൃത്തി                                           അഭിവൃദ്ധി
 • അഭിവ്യജ്ഞനം                                      അഭിവ്യഞ്ജനം
 • അഭീഷ്ഠം                                                 അഭീഷ്ടം
 • അഭ്യസ്ഥവിദ്യന്‍                                    അഭ്യസ്തവിദ്യന്‍
 • അഭ്യൂദയം                                                അഭ്യുദയം
 • അമഴ്ത്തുക                                            അമിഴ്ത്തുക
 • അമേദ്യം                                                   അമേധ്യം
 • അമ്പത്തിഒന്ന്,അമ്പത്തിയൊന്ന്       അമ്പത്തൊന്ന്
 • അമ്പാടി                                                     ആമ്പാടി
 • അംബോജം                                               അംഭോജം (അംബുജം)
 • അയിത്തോച്ഛാടനം                                 അയിത്തോച്ചാടനം
 • അരക്കല്ല്                                                     അരകല്ല്
 • അര്‍ദ്ധാന്തരന്യാസം                                അര്‍ത്ഥാന്തരന്യാസം