• അംഗവൈകല്യത                                                 അംഗവൈകല്യം
 • അസാന്നിദ്ധ്യത                                                       അസാന്നിദ്ധ്യം
 • അസാരസ്യത                                                          അസ്വാരസ്യം
 • അസൗകര്യത                                                          അസൗകര്യം
 • അസ്വാതന്ത്ര്യത                                                       അസ്വാതന്ത്ര്യം
 • അസ്വാരസ്യത                                                         അസ്വാരസ്യം
 • അക്ലിഷ്ഠം                                                                അക്ലിഷ്ടം
 • അംഗവേഷ്ഠി                                                          അംഗവേഷ്ടി
 • അംഗസൗഷ്ടവം                                                        അംഗസൗഷ്ഠവം
 • അംഗുഷ്ടം                                                                  അംഗുഷ്ഠം
 • അതിവൃഷ്ഠി                                                           അതിവൃഷ്ടി
 • അനിഷ്ഠം                                                                  അനിഷ്ടം
 • അനുഷ്ടാനം                                                                അനുഷ്ഠാനം
 • അനുഷ്ഠുപ്പ്                                                               അനുഷ്ടുപ്പ്
 • അപകൃഷ്ഠന്‍                                                           അപകൃഷ്ടന്‍
 • അപഭ്രഷ്ഠ                                                                   അപഭ്രഷ്ട
 • അപുഷ്ഠി                                                                   അപുഷ്ടി
 • അഭിനിവിഷ്ഠ                                                            അഭിനിവിഷ്ട
 • അഭീഷ്ഠം                                                                    അഭീഷ്ടം
 • അവശിഷ്ഠം                                                               അവശിഷ്ടം
 • അഷ്ഠകം                                                                     അഷ്ടകം
 • അഷ്ഠകലാശം                                                           അഷ്ടകലാശം
 • അഷ്ഠപദി                                                                   അഷ്ടപദി
 • അഷ്ഠമി                                                                        അഷ്ടമി
 • അഷ്ഠലക്ഷ്മികള്‍                                                    അഷ്ടലക്ഷ്മികള്‍
 • അസ്പൃഷ്ഠ                                                                 അസ്പൃഷ്ട
 • അക്ലിഷ്ഠം                                                                     അക്ലിഷ്ടം
 • അംഗവേഷ്ഠി                                                              അംഗവേഷ്ടി
 • അംഗസൗഷ്ടവം                                                           അംഗസൗഷ്ഠവം
 • അംഗുഷ്ടം                                                                       അംഗുഷ്ഠം
 • അതിവൃഷ്ഠി                                                               അതിവൃഷ്ടി
 • അനിഷ്ഠം                                                                     അനിഷ്ടം
 • അനുഷ്ടാനം                                                                   അനുഷ്ഠാനം
 • അനുഷ്ഠുപ്പ്                                                                 അനുഷ്ടുപ്പ്
 • അപകൃഷ്ഠന്‍                                                              അപകൃഷ്ടന്‍
 • അപഭ്രഷ്ഠ                                                                      അപഭ്രഷ്ട
 • അപുഷ്ഠി                                                                       അപുഷ്ടി
 • അഭിനിവിഷ്ഠ                                                             അഭിനിവിഷ്ട